Thursday, May 29, 2008

Az archívumból: a másodfokú ítélet


PEST MEGYEI BÍRÓSÁG
mint másodfokú bíróság 2. Bf. 740/2002/6. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

A Pest Megyei Bíróság mint másodfokú bíróság Budapesten 2002. év október hó 10. napján tartott nyilvános fellebbezési tárgyalás alapján meghozta a következő

végzést:

A halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt Tobin Ciarán Francis ellen indított büntetőügyben a Budakörnyéki Bíróság 2002. év május hó 07. napján kihirdetett 2.B. 1308/200020. számú ítéletét helybenhagyja azzal, hogy a vádlott büntetése egyketted részének a letöltése után feltételes szabadságra bocsátható.

A magánfelet polgári peres illeték megfizetésére kötelező rendelkezést mellőzi.

Indokolás

Az elsőfokú bíróság Tobin Ciarán Francis vádlottat halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt 3 év fogházra és 3 év közúti járművezetéstől eltiltás mellékbüntetésre ítélte.

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen a védő a tényállás részbeni megváltoztatásáért és ehhez kapcsolódóan enyhítésért jelentett be fellebbezést. A vádlott kézbesítési megbizottja útján a bírósághoz eljuttatott beadványában csatlakozott a védőjéhez.

A Pest Megyei Főügyészség Bf. 2644/2000. számú átiratában az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozta.

A másodfokú bíróság a Be. 258. §. (1) bekezdés a./ pontjára hivatkozással az iratok tartalma alapján kiegészíti illetve helyesbíti az elsőfokú bíróság által megállapított tényállást.

Tobin Ciarán Francis vádlott 1992. óta „B, C és E” kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezett. Azt a most elbírált cselekmény napján, azzal összefüggésben a rendőrhatóság bevonta. A rendelkezésre álló iratok alapján nem tisztázható, hogy azt a vádlott visszakapta-e (helyszíni szemlejegyzőkönyv; nyomozati iratok 182. és 189. oldalai).

A vádlott 2 kiskorú gyermek, az 1996-ban született Joshua Michael és a 2000-ben született Naoise Itann eltartásáról gondoskodik (vádlott által a fellebbezési eljárásban 5. sorszám alatt érkeztetett anyakönyvi kivonatok alapján).

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének második oldala ötödik bekezdéséből a vádlotti előzésre vonatkozó megállapítást mellőzi és e bekezdést úgy helyesbíti, hogy a vádlott tisztázhatatlan okból kormányzott jobbra. A hirtelen kormánymozdulat és az adott forgalmi viszonyokhoz képest eltúlzott sebesség miatt haladt fel az úttest jobb oldala mellett lévő, kiemelt kőszegéllyel elválasztott járdára mintegy 71-80 km/h sebességgel.

Az így kiegészített illetve helyesbített tényállás mentes a Be. 239. §. (2) bekezdésében felsorolt hibáktól; a helyi bíróság indokolási kötelezettségének is eleget tett.

A másodfokú bíróság maradéktalanul osztotta az elsőfokú bíróság bizonyítékok értékelése körében kifejtett, a büntetőeljárási szabályok tolmácsra vonatkozó része érvényesülésének hiánya kapcsán elfoglalt álláspontját.

A Be. 60. §. (3) bekezdése félreérthetetlenül szögezi le, hogy azt e törvény rendelkezéseivel ellentétesen lefolytatott bizonyítás eredménye bizonyítékként nem vehető figyelembe.

Ez az akadálya annak is, hogy a vádlottnak a dublini külképviseleten tett és okiratba foglalt nyilatkozatára – a Be. 87. §. (2) bekezdésében megkövetelt figyelmeztetés hiányában – tényállást lehessen alapítani.

A balesetet közvetlenül megelőző előzésről egyedül a vádlott számolt be. Állítását más bizonyíték nem támasztotta alá, az ő vallomása az előzőekben kifejtettek szerint ténymegállapítás alapjául nem szolgálhat, ezért az előzésre vonatkozó részében a bizonyítékok értékelésével összhangban helyesbítette a megyei bíróság az elsőfokú bíróság által megállapított tényállást.

Az elsőfokú bíróság a helyesen megállapított tényállás alapján a jogszabályok törvényes alkalmazásával állapította meg a vádlott bűnösségét. Cselekményének jogi értékelése is helytálló.

A másodfokú bíróság a keretszabályt tartalommal kitöltő konkrét szabályszegéseket illetően is osztotta az elsőfokú bíróság álláspontját.

Tobin Ciarán Francis az abszolut sebességkorlátozás igen jelentős, 50 %-ot meghaladó túllépésével az erős hétvégi forgalomban fokozott veszélynek tette ki a közúti közlekedés többi részvevőjének biztonságát. Ez az önmagában absztrakt veszély konkrétizálódott akkor, amikor tisztázatlan okból hirtelen kormánymozdulatra került sor, melynek folytán elveszítette uralmát a járműve felett.

A büntetéskiszabási tényezőket a másodfokú bíróság azzal egészíti ki, hogy a vádlott javára értékelendő 2 gyermekes, családos állapota.

A bűnösségi körülményeket összességükben értékelve az alkalmazott fő- és mellékbüntetés neme és mértéke megfelelő, annak enyhítésére nincs ok.

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítélete 10. oldal utolsó bekezdéséből azonban mellőzi mint téveset annak quasi a vádlott terhére értékelését, hogy lehetőségei ellenére nem kívánta magát személyesen tisztázni. Ez a körülmény a vádlott védekezési körébe tartozó olyan lehetőség, mely sem javára sem terhére nem vehető figyelembe.

A másodfokú bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy a nyelvet nem ismerő, idegen állam polgára számára a szabadságvesztés végrehajtása fokozott terhet jelent, ezért a személyi oldal figyelembe vételével úgy rendelkezett, hogy Tobin Ciarán Francis büntetése fele részének letöltése után a Btk. 47. §. (3) bekezdése értelmében feltételes szabadságra bocsátható.

Ezt meghaladóan a büntetés enyhítésére nincs ok.

A fellebbezések alaptalanok, ezért a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét a Be. 259. §-ának (1) bekezdése alapján helybenhagyta.

A másodfokú bíróság a főügyészi észrevételnek a polgári jogi igény egyéb törvényes útra utasításával kapcsolatos észrevételével egyetértett. Ennek megfelelően nem volt indokolt az 1990. évi XCIII tv. 62. §. (1) b., alapján illetékfeljegyzési joggal rendelkező; a 6/1986. (VI. 26.) IM.sz. rendelet 2. §. (1) bekezdés h/ pontja szerinti tárgyi költségmentességet megalapozó igényt érvényesítő magánfél illeték megfizetésére kötelezése. Ezért e rendelkezést a másodfokú bíróság mellőzte.
Budapesten, 2002. év október hó 10. napján

dr. Sahin-Tóth Gyuláné s.k. a tanács elnöke
dr. Garzó Erzsébet s.k. a tanács tagja, előadó
dr. Lőrinczy Ildikó s.k. a tanács tagja, szavazó

A Budakörnyéki Bíróság 2.B. 1308/2000/20. számú ítélete a másodfokú bíróság ezen végzésével 2002. év október hó 10. napján jogerős és a polgári peres illetékre vonatkozó rendelkezés kivételével végrehajtandó.

Budapesten, 2002. év október hó 10. napján

dr. Sahin-Tóth Gyuláné s.k. a tanács elnöke

A kiadmány hiteléül:
ügykezelő

No comments:

Post a Comment

Please leave a comment: